▐ نه شعر می‌داند چیست...

نگارش در تاريخ سه شنبه ۶ فروردین۱۳۹۲ توسط رضا امیری فر (رایکا) /

جایم را با کسی پر خواهی کرد

او هم تو را خواهد بوسید

و به تو خواهد گفت که زیبایی

اما به مرور از تک و تا خواهی افتاد

چون نه بوسه‌هایش مغناطیس بوسه‌های مرا

خواهد داشت

نه شعر می‌داند چیست

که زیبایی مفردت را مضاعف کند در جمع

 

از سجاد گودرزی


برچسب‌ها: سجاد گودرزی

▐ پایان نمایشش قیامتی بود برای خودش

نگارش در تاريخ چهارشنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۱ توسط رضا امیری فر (رایکا) /

پایان نمایشش قیامتی بود برای خودش

 

شیر پیر پاییز

بر گلوی نهالی جا مانده از گله نشسته

و درختان در دوردست

با شیون برگ و بار خود را به باد می دهند

 

پایان نمایشش قیامتی بود برای خودش

 

از سجاد گودرزی


برچسب‌ها: سجاد گودرزی